Sách, truyện mới phát hành

Magic Kaito - Tập 2
100
15/03/2020
Magic Kaito - Tập 1
50
15/03/2020
Magic Kaito - Tập 3
100
15/03/2020
Gantz - Tập 1
0
11/12/2000